Privacy Statement

Op onze website worden privacygevoelige persoonsgegevens verwerkt. Brandmeester vindt een zorgvuldige omgang met deze gegevens erg belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?
SRK Rechtsbijstand B.V., gevestigd aan Oude Middenweg 17, 2491 AC Den Haag, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacy statement en het onderliggende privacy protocol. Brandmeester is het zusterbedrijf van SRK Rechtsbijstand B.V. en fungeert als consumentenmerk voor rechtshulp. Onze medewerkers zijn officieel in dienst bij SRK Rechtsbijstand. Daarom is SRK Rechtsbijstand verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hierna verwijzen wij wel naar Brandmeester, omdat dat het merk is waar je voor gaat werken als je bij ons in dienst komt.


Wanneer is dit privacy statement van toepassing?
Dit privacy statement is van toepassing op alle gegevens die Brandmeester ten behoeve van SRK Rechtsbijstand verzamelt en verwerkt in het kader van sollicitaties.


Voor welk doel en op welke rechtsgrondslag verwerken we jouw gegevens?
Wanneer je solliciteert op een vacature bij Brandmeester, verzamelen en verwerken we de door jou verstrekte gegevens met je toestemming om je sollicitatie in behandeling te nemen.

Als Brandmeester je een baan aanbiedt, gebruiken we je gegevens ook om hiervoor een aanbod mee voor te bereiden. Als je dit aanbod accepteert, worden je gegevens gebruikt om de arbeidsovereenkomst op te stellen.

Voordat je in dienst komt, word je gescreend. De screening kan uit verschillende onderdelen bestaan. Wij nemen bijvoorbeeld contact op met de door jou opgegeven referenties en gebruiken daarbij je gegevens. Ook vragen we een verklaring omtrent gedrag (VOG) voor je op.

Wij verwerken de gegevens niet buiten de Europese Unie en maken ook geen gebruik van zogenaamde ‘geautomatiseerde besluitvorming’ (beslissingen die uitsluitend worden gebaseerd op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking) bij het beoordelen van je sollicitatie.


Welke (categorieën van) gegevens verwerken wij voor dit doel?
We verzamelen en verwerken de gegevens die jij invult als je solliciteert via wordbrandmeester.nl. We verzamelen en verwerken ook gegevens die je in het kader van de sollicitatie verstrekt door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail met medewerkers van Brandmeester.

Voor de behandeling van je sollicitatie verzamelen en verwerken we de volgende gegevens: voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, informatie uit jouw cv, jouw foto (indien je die meestuurt), je motivatie, eventuele andere persoonlijke gegevens die jij aan ons verstrekt in het kader van jouw sollicitatie en tot slot alle andere gegevens die volgens de wet verwerkt moeten worden.

Wij verzamelen en verwerken geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens over sollicitanten (zoals gegevens over gezondheid, ras of etnische achtergrond, politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging etc.) behalve als je hier uitdrukkelijk de toestemming voor hebt gegeven.

Wie hebben er toegang tot je gegevens?
Enkel een aantal medewerkers van de HR-afdeling van Brandmeester en je mogelijke nieuwe leidinggevende en gesprekspartners tijdens de interviews krijgen toegang tot je gegevens. Deze personen krijgen alleen toegang tot je gegevens voor zover en voor zolang dat noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doelen.

Wanneer we gebruik maken van een selectiebureau of een andere derde, bijvoorbeeld een CV-screening of assessment bureau, dan zal je hiervan altijd eerst van tevoren van op de hoogte worden gesteld. Als wij gebruik maken van een screeningsbureau, zal je altijd eerst van ons de gelegenheid krijgen het door hun opgestelde rapport in te zien. Vervolgens kan je zelf bepalen of je SRK toestemming geeft tot inzage in dit rapport. Wanneer je ervoor kiest dit niet te doen, eindigt de sollicitatieprocedure.


Hoe lang bewaren we je gegevens?
De persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt bewaren we tot 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Als je ons toestemming geeft om je gegevens langer te bewaren, dan worden ze 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd.

Op het moment dat je bij ons in dienst komt worden je gegevens onderdeel van je personeelsdossier en worden je gegevens verwerkt conform het Brandmeester privacy protocol voor Brandmeester collega’s.


Op welke rechten kan jij je beroepen in verband met de verwerking van jouw gegevens?
Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming heb je de volgende rechten:

  • inzage, rectificatie of wissen van je persoonsgegevens;
  • beperking van de verwerking van je gegevens;
  • intrekken van onze toestemming voor het verwerken van je gegevens;
  • ontvangen van de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens, zodat je deze aan een andere verantwoordelijke door kan geven (‘recht op dataportabiliteit’);
  • klachten indienen bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming door te e-mailen naar compliance@brandmr.nl. Ook mag je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat wij niet in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming hebben gehandeld.


Vragen en verzoeken
Voor vragen over dit privacy statement of over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan in het kader van je sollicitatie kun je contact opnemen met HR via wordbrandmeester@brandmr.nl. Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Het meest actuele privacy statement vind je altijd op onze website.

Cookies

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die bij een website bezoek op je computer, tablet of mobiel worden geplaatst. Met deze cookies worden je interesses en voorkeuren onthouden. Wij beloven dat wij met onze cookies nooit je persoonlijke gegevens opslaan of verstrekken aan derden.

Functionele cookies
Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Denk hierbij aan het opslaan van de inhoud van je winkelwagentje, veilig bankieren of het sneller laden van de pagina. Zonder deze cookies kan je geen gebruik maken van onze website.

Analyse cookies
Brandmeester optimaliseert websites voor een betere ervaring. Website statistieken leveren ons hiervoor belangrijke gegevens. Met analyse cookies verzamelen wij informatie over het gebruik van onze website.

Hoe wijzig je de cookie instellingen?
Brandmeester plaatst standaard functionele en statische cookies. Deze kun je niet uitzetten. Door onze website te bezoeken, stem je in met het gebruik van deze cookies.

Cookies verwijderen
Voor meer informatie over de opties voor het accepteren of verwijderen van cookies, raadpleeg de helpfunctie van je internetbrowser.